เอฟบี แบตเตอรี่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้ง ด่านตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจคลองประปา และ สน.บางนา

พฤศจิกายน 5, 2021

เอฟบี แบตเตอรี่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจคลองประปา และ สน.บางนา

Share on twitter
Share on facebook
Share on email