ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 ภายใต้การบริหารงานของ  สยามฟูรูกาวา แบตเตอรี่ จำกัด   ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านแบตเตอรี่ในประเทศญี่ปุ่นกว่า 50 ปีมาแล้ว

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่  ครองตลาด OEM อูโตโมบาย อีกทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายไปยังทั่วโลก ร่วมกับ บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง จำกัด

ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนการผลิตแบตเตอรีจะร่วมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานกับรถยนต์ในแต่ละวันได้อย่างมีคุณภาพ

อีกทั้งพวกเรายังร่วมที่จะคิดค้นและพัฒนากระบวนการออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ การคิดค้นวัตถุดิบเพื่อให้ได้คุณภาพในการผลิตแบตเตอรีให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังมีการทดสอบเกี่ยวกับเครื่องมือการผลิตอุปกรณ์ภายใต้การดูแลที่เป็นระบบ อย่างมีมาตรฐานและการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  รวมไปถึงการพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ทำให้ มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  อึด ทน พลังสูง และการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

มั่นใจในคุณภาพที่ยอดเยี่ยม สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้ใช้งาน

VISION

มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรีด้วยจรรยาบรรณของพนักงานที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ อีกทั้งพวกเรายังคงมุ่งมั่นในการผลิตแบตเตอรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกกระบวนการผลิตของเรานั้นได้รับการควบคุมและการตรวจสอบโดยการรับประกันอย่างมีคุณภาพของมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งหลีกเลี่ยงกระบวนการที่มีผลกระทบต่อโลก ทั้งนี้ บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด ได้รับการยอมรับและรับรองคุณภาพจากต่างประเทศ

ISO 14001 from SGS, ISO9001 and ISO/TS 16949 from SGS, OHSAS 18001 and TIS 18001
CSR-DIW และ CSR-DIW มาตรฐานจาก อุตสาหกรรมโรงงาน กระทรวงโรงงานประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง

ประกาศที่ 19 / 2563

เรื่อง นโยบายระบบการบริหารจัดการองค์กร บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

 

บริษัท สยามฟูรูกาวา  จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ 

และแบตเตอรี่ชนิดดีฟไซเคิ้ล มีนโยบายระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ นำมาซึ่งความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีนโยบายในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

 

1. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยมีนโยบายดังนี้

 1. 1.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
 2. 1.2 พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. 1.3 ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจติดตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็น ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 4. 1.4 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของลูกค้าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. 1.5 บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจะส่งเสริมการฝึกอบรมตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 6. 1.6 บริษัทฯ มุ่งลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ควบคุมและลดระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และป้องกันโรคหรืออันตรายที่เกิดจากการทำงาน รวมถึงกำหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัย ตะกั่ว กรด สารเคมี ไฟฟ้า และอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอย่างเหมาะสม

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้  จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ  เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม  และสื่อสารให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

2. นโยบายคุณภาพ

               บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า โดยมีนโยบายดังนี้

 1. 2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน
 2. 2.2 พัฒนากระบวนการทำงานและระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนด ทบทวนและติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 และ IATF 169492
 3. 2.3 สร้างความไว้วางใจสู่ลูกค้า เปี่ยมคุณค่าผลิตภัณฑ์

We sell not only the battery but also the reliability.

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน

2.4 พัฒนาด้านคุณภาพด้วยกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ (QA Improvement Activity)

      มุ่งเน้นการผลิตสินค้า  โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  โดยนำกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ทั้งนี้ในทุกขั้นตอน  พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม  มีความตระหนักด้านคุณภาพและให้ความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้

2.4.1 พัฒนาพนักงานและกระบวนการผลิต  เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.4.2 มุ่งมั่นพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ

 

3. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยมีนโยบายดังนี้

3.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ และข้อกำหนดของเขตอุตสาหกรรม WHA SIL รวมทั้งของเครือบริษัทฟูรูกาวาประเทศญี่ปุ่น ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

3.2 มุ่งมั่นในการลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยการป้องกัน ควบคุม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.3 มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ำ และการแปรกลับมาใช้ใหม่

3.4 กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.5 ให้ความสำคัญในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สนับสนุนและให้ความร่วมมือที่ดี ในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำเป็นเอกสารเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และสามารถเผยแพร่นโยบายนี้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชน

 

4. นโยบายพลังงาน

บริษัท สยามฟูรูกาวา  จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์  และแบตเตอรี่ชนิดดีฟไซเคิ้ล ถือว่าการดำเนินงานด้านระบบการจัดการพลังงานมีความสำคัญ  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง  จึงขอประกาศนโยบาย

ด้านพลังงานดังนี้

4.1 ระบบการจัดการพลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบัติ

ตามระบบและดำรงรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล

4.2 ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.3 การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

4.4 วิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของบริษัทฯ

4.5 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการทบทวนประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ

4.6 ทำการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

4.7 จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและดำรงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว้อย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารระดับสูงจะทำการทบทวนนโยบายพลังงานเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร ตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติและรักษานโยบายพลังงานนี้ไว้ อยู่เสมอ

 

ประกาศที่ 19 / 2563

เรื่อง นโยบายระบบการบริหารจัดการองค์กร บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

 

บริษัท สยามฟูรูกาวา  จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ 

และแบตเตอรี่ชนิดดีฟไซเคิ้ล มีนโยบายระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ นำมาซึ่งความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีนโยบายในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

 

1. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยมีนโยบายดังนี้

 1. 1.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
 2. 1.2 พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. 1.3 ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจติดตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็น ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 4. 1.4 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของลูกค้าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. 1.5 บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจะส่งเสริมการฝึกอบรมตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 6. 1.6 บริษัทฯ มุ่งลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ควบคุมและลดระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และป้องกันโรคหรืออันตรายที่เกิดจากการทำงาน รวมถึงกำหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัย ตะกั่ว กรด สารเคมี ไฟฟ้า และอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอย่างเหมาะสม

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้  จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ  เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม  และสื่อสารให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

2. นโยบายคุณภาพ

               บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า โดยมีนโยบายดังนี้

 1. 2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน
 2. 2.2 พัฒนากระบวนการทำงานและระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนด ทบทวนและติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 และ IATF 169492
 3. 2.3 สร้างความไว้วางใจสู่ลูกค้า เปี่ยมคุณค่าผลิตภัณฑ์

We sell not only the battery but also the reliability.

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน

2.4 พัฒนาด้านคุณภาพด้วยกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ (QA Improvement Activity)

      มุ่งเน้นการผลิตสินค้า  โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  โดยนำกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ทั้งนี้ในทุกขั้นตอน  พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม  มีความตระหนักด้านคุณภาพและให้ความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้

2.4.1 พัฒนาพนักงานและกระบวนการผลิต  เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.4.2 มุ่งมั่นพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ

 

3. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยมีนโยบายดังนี้

3.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ และข้อกำหนดของเขตอุตสาหกรรม WHA SIL รวมทั้งของเครือบริษัทฟูรูกาวาประเทศญี่ปุ่น ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

3.2 มุ่งมั่นในการลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยการป้องกัน ควบคุม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.3 มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ำ และการแปรกลับมาใช้ใหม่

3.4 กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.5 ให้ความสำคัญในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สนับสนุนและให้ความร่วมมือที่ดี ในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำเป็นเอกสารเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และสามารถเผยแพร่นโยบายนี้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชน

 

4. นโยบายพลังงาน

บริษัท สยามฟูรูกาวา  จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์  และแบตเตอรี่ชนิดดีฟไซเคิ้ล ถือว่าการดำเนินงานด้านระบบการจัดการพลังงานมีความสำคัญ  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง  จึงขอประกาศนโยบาย

ด้านพลังงานดังนี้

4.1 ระบบการจัดการพลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบัติ

ตามระบบและดำรงรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล

4.2 ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.3 การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

4.4 วิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของบริษัทฯ

4.5 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการทบทวนประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ

4.6 ทำการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

4.7 จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและดำรงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว้อย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารระดับสูงจะทำการทบทวนนโยบายพลังงานเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร ตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติและรักษานโยบายพลังงานนี้ไว้ อยู่เสมอ

 

 

ประวัติองค์กร

 

ก่อตั้งเมื่อ : กรกฎาคม 2535

ที่ตั้งโรงงาน :

33 หมู่ 4 ถนน หนองปลากระดี่ , ตำบล บัวลอย , อำเภอหนองแค
จังหวัด สระบุรี, 18140, ประเทศไทย 
โทร : +66-36-373-573 
FAX : +66-36-373-574

พื้นที่โรงงาน : 35 ไร่

สำนักงานขาย :

252 SPE ,ชั้น 11 ,ถนน พหลโยธิน ,แขวง สามเสนใน
เขต พญาไท, กรุงเทพฯ, 10400 ประเทศไทย
โทร : +66-2-615-0111 
FAX : +66-2-615-0115 , +66-2-615-0118

ผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรรี่รถยนต์ / แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์