การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม: 2012 | # CSR Activity : 20102011 | 2012

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณขององค์กร มุ่งลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต่อทั้งตัวพนักงานเองและชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ จะสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนากิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุล ระหว่าง ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ทราบ

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งมั่นในการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากล    ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

2.  ความสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเครือบริษัทฟูรูกาวา ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบสำหรับการควบคุมภายใน และการรายงานความผิดปรกติให้กับผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ผู้ตรวจสอบภายใน มีสิทธิ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมของกรรมการบริษัทฯ และสามารถสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

3. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยมีนโยบายดังนี้

3.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ และข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรม HSIL รวมทั้งของเครือบริษัทฟูรูกาวา ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

3.2 มุ่งมั่นในการลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยการป้องกัน ควบคุม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.3 มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ำ และการแปรกลับมาใช้ใหม่

3.4 กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำเป็นเอกสารเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และสามารถเผยแพร่นโยบายนี้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชน

4. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินระบบการจัดการพลังงาน เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนโยบายดังนี้

4.1  การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

4.2 ปรับปรุงการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของเครือบริษัทฟูรูกาวา หรือข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

4.4 นำหลักการการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ำ และแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

4.5 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการพลังงาน ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร เวลา และการฝึกอบรม หรือทรัพยากรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4.6 กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ได้จัดทำเป็นเอกสารเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และสามารถเผยแพร่นโยบายนี้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชน

5. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยมีนโยบายดังนี้

5.1  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับและถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

5.2 พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี  และควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ  ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  โดยกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน  และตรวจติดตามอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่จำเป็น  ตลอดจน  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

5.4 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งนำระบบ CCCF (Completely Check Completely Find out) มาใช้ให้เกิดประโยชน์

5.5 บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจะส่งเสริมการฝึกอบรมตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5.6 บริษัทฯ มุ่งลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ควบคุมและลดระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และป้องกันโรคหรืออันตรายที่เกิดจากการทำงาน รวมถึงกำหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัย ตะกั่ว กรด สารเคมี ไฟฟ้า และอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอย่างเหมาะสม

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้  จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ  เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม  และสื่อสารให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง